ET COGNOSCETIS VERITATEM, ET VERITAS LIBERABIT VOS

 POZNÁTE PRAVDU, A PRAVDA VÁS OSVOBODÍ

 JAN 8, 32

  

SLOVA JEŽÍŠE KRISTA K ŽIDŮM

 VÁŠ OTEC JE ĎÁBEL A VY CHCETE DĚLAT, CO ON ŽÁDÁ.

 ON BYL VRAH OD POČÁTKU A NESTÁL V PRAVDĚ, PONĚVADŽ V NĚM PRAVDY NENÍ.

 KDYŽ MLUVÍ, NEMŮŽE JINAK NEŽ LHÁT, PROTOŽE JE LHÁŘ A OTEC LŽI.

          EVANGELIUM SV. JANA 8, 44

 

 

 

http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com

 

KDO JSME

Jsme skupina idealistů, pravověrných katolíků, kteří jako takoví jsou také pevně přesvědčeni na základě nevývratných skutečností (nikoli žádných „teorií“), že katolická Církev a celé lidstvo právě teď prožívá jedno z nejnebezpečnějších období svých dějin. Dnes stojíme doslova a do písmene před naprostým vyhlazením křesťanství a totálním zotročením lidstva ze strany mezinárodního mocenského Židovstva.

Od Golgoty, tj. od nejstrašnějšího zločinu v dějinách lidstva, kdy byl Židy ukřižován Bohočlověk Ježíš Kristus, je svět rozdělen do dvou „táborů“: prvním táborem je království Boží na zemi, pravá Církev Ježíše Krista, a ti, kdož k němu chtějí přináležet z hloubi duše své a cílevědomým úsilím o spásu, jsou ponoukáni k tomu, aby sloužili Bohu a Jeho Jednorozenému Synu celou svou myslí, s nejvyšším vypětím své vůle.

Druhý tábor je královstvím Satanovým, jemuž jsou poddáni všichni ti, kdo se řídí neblahým vzorem svého vůdce a prarodičů, vzpírající se uposlechnout věčného zákona Božího a mnoho věcí podnikající bez ohledu na Boha, mnoho pak proti Bohu. Hlavním elementem tohoto zla v druhém táboře jsou především zavržení, Bohem prokletí Židé, kteří jako dítka ďábla páchají už po 2 000 let ty nejstrašnější zločiny proti Církvi a lidstvu. Od počátku pronásledovali a vraždili první křesťany, kvůli své satanské nenávisti vůči Ježíši Kristu, nejstrašnějším způsobem zabíjeli (a zabíjejí) křesťanské děti pro krev a hanobili hostie, systematicky po celá staletí podkopávali katolickou Církev zakládáním bludařských a heretických hnutí a sekt, pronikali do Církve pod záminkou obrácení na křesťanství a ničili jí, rozsévali nepokoje a selská povstání, drancovali celé národy obrovským lichvářstvím, později od 17. století stáli za všemi revolucemi a válkami, vyvolávanými především prostřednictvím zednářských lóží a vysokých financí až k naprostému vrcholu I. a II světové válce! Proto je přítomnost řízena zednářským heslem "Ordo ab Chao" ("Řád z chaosu"). Cílem toho všeho je naprosté zničení křesťanství, likvidace národních států a na jejich troskách instalovat univerzální židovskou světovládu pod vládou židovského krále (falešného židovského mesiáše) a židovské kněžské aristokracie! Toto ovládnutí světa Židovstvem bude mít za následek zotročení všech nežidovských národů a nejhrůznější diktaturu. Proto musela být ovládnuta katolická Církev a zničeno její učení (na II. vatikánském koncilu v letech 1962-1965), které se jediné stavělo 2 000 let proti těmto ďábelským plánům Satanovy synagogy!

Tyto a celou řadu dalších skutečností vám chceme podat prostřednictvím literatury (a dalších materiálů), kde je všechno na základě argumentů a nevývratných údajů nezvratně doloženo! Nejedná se tudíž o žádné teorie, ale o prokázanou faktickou skutečnost! Tématicky tedy navazujeme na Týdeník Politika, který byl u nás v roce 1992 židovskou mocí zlikvidován. Staletá podvratná práce zednářů, světla se štítících termitů v lidské podobě, přinesla viditelné výsledky v tragédii II. vatikánského koncilu, skutečného temna v Církvi. Jistý italský kněz jeho činnost a výsledky komentoval výstižně takto: „Co bylo na koncilu dobré, nebylo nové, a co bylo nové, nebylo dobré.“ Výsledkem tohoto koncilu bylo, že se Církev stala hereticko-apostatickou pokoncilní judaizovanou sektou, která nemá s katolicismem nic společného. Církev II. vatikánského koncilu“ je perfektně židovským zednářstvem vlastněnou protikřesťanskou konstrukcí, a s Bohočlověkem Ježíšem Kristem založenou nadpřirozenou institucí spásy, římsko-katolickou Církví, nemá společného nic, než jen jisté klamné zdání! Stalo se tak Božím dopuštěním za naše nepravosti. Panna Maria v La Salettě roku 1846 ohlásila: „Řím ztratí víru a stane se sídlem Antikrista. … Církev upadne do temnoty, svět do chaosu.“

Temno však potrvá jen krátký čas. Panna Maria ve Fatimě také řekla: „Nakonec bude triumfovat moje neposkvrněné srdce.“ Temnotě je poskytnuta pouze omezená lhůta. Pokud však trvá, je třeba nechat svítit pravému světlu.

Proto nabízíme a budeme nabízet tak potřebnou literaturu k poučení a pochopení. Kdo se však i po přečtení těchto knih s úlevou zvrátí v křesle s pocitem, že udělal dost pro svou informovanost, šťasten, že může znovu zapomenout na nepříjemné skutečnosti a hrozivé vyhlídky, kdo se stejně jako před tím nechá dál „informovat“ svými novinami a televizí o tom, co se ve světě děje, kdo se takto nechá nadále uspávat filtrovanými hloupostmi, které jsou mu tam předkládány – tomu při nejlepší vůli není pomoci (Rothkranz).

Četba těchto knih ho měla jednou provždy vyburcovat a vyvolat v něm bdělost a kritičnost. Kdo po několika týdnech zklamaně konstatuje, že svět stále ještě jde svým zaběhnutým směrem, ten znovu naletěl manipulaci masových médií. Nedělejme si iluze a nic si nenamlouvejme: Každého dne, který jim Bůh povolí, využívají členové satanské hierarchie s mravenčí pílí k postupu ve svých bezbožných a lidmi opovrhujících plánech. Naproti tomu my musíme každý den, který Bůh daruje nám, využít neméně horlivě k našim přípravám na to, co přijde. Podle Kristova příkazu taková příprava pozůstává ze dvou věcí: „Bděte a modlete se!“ (Mt 26, 41).

Bdít, to dnes především znamená vyhýbat se co možná nejvíce uspávajícímu vlivu bezbožných masmédií, stojících zcela ve službách satanské hierarchie. Namísto hltání všech možných „informací“ a „komentářů“ musíme sami pozorovat, sami myslet a sami musíme posuzovat věci z hlediska neporušené katolické víry a ve světle proroctví Písma svatého. Bdít, to také znamená účastnit se mše svaté, přijímat svátosti a poslouchat kázání všude tam, kde mši ještě celebrují bezvýhradně pravověrní biskupové a kněží, kde podávají svátosti a kde hlásají katolickou víru! Není ostatně nijak těžké zjistit, kde se tak děje: Pravidelně je to v místech, kam církevní i mimocírkevní sdělovací média chrlí nejvíce jedu a žluči. Bdít znamená také číst a studovat dobré katolické knihy, které se snaží čtenáře opravdu informovat. A konečně bdít, to také znamená vzchopit se a být připraven na Antikristův příchod, na čas pronásledování, na mučednictví!

A to znovu znamená modlit se, bez ustání se modlit za dar víry, za odvahu a vytrvalost, za pevnost víry v nebesa, za rozmnožení Boží lásky. Znamená to modlit se za dar umět rozlišovat mezi duchy, modlit se za záchranu a spásu těch duší, které se zachránit a spasit chtějí. „Kdo škodí, uškoď ještě; kdo jest poskvrněn, poskvrň se ještě a kdo jest spravedlivý, ospravedlniž se ještě, kdo svatý, posvěť se ještě. Hle, přijdu brzy a odplata moje se mnou, abych odplatil každému podle skutků jeho“ (Zj 22,11 ad.).

Četba námi publikované literatury - byť i jen zdánlivě - nedává dostatečnou odpověď na otázku: co v současném děsivém stavu Církve i světa dělat, jak se tomu postavit. Odpověď zní - znovu jen zdánlivě - paradoxně: především co nemáme dělat! Kromě modlitby, prosby o Boží přispění, se nemáme, ba nesmíme účastnit tzv. politického života. Zde je třeba zdůraznit naprostou zbytečnost organizování politické strany nebo hnutí! Musíme si uvědomit, že tzv. demokracie jako systém slouží jen židovské moci k rafinovanému ovládání celých národů. Ve skutečnosti jde o skrytou diktaturu. Ve všech tzv. demokratických zemích (i jinde) jsou všechny politické strany bez výjimky a bez ohledu na název i program buď přímo založeny nebo infiltrovány, ale v každém případě řízeny zednáři z pověření svých židovských příkazců. Úloha tzv. křesťanských stran pak spočívá pouze v podchycení masy křesťanských voličů s cílem ukolébat je klamným bezpečím křesťanské "ochrany" a přitom nenápadně nabírat kurz, výhodný pro Satanovu synagogu. Nežádoucí strany nebo hnutí nejsou do parlamentu vpuštěny. Rovněž tak jsou ovládány touto mocí všechny složky veřejného života v téměř každé zemi světa. Tím je celý tzv. demokratický systém pouhou fraškou, divadelním představením pro zmanipulované a dezorientované masy. Právě řečené je nezpochybnitelně doloženo v předkládané literatuře.                  

 

Soubory jsou spakovány v programu WinRAR 4.20 (ke stažení zde) a k jejich prohlížení je potřeba program Adobe Reader (ke stažení zde).

 

Upozorňujeme čtenáře, že všechny nové tituly nemusí být umístěny automaticky na konec literatury, ale můžeme

je občas vložit podle tématiky i mezi již zveřejněné! PROTO JE NEPŘEHLÉDNĚTE!

 

JEDNOMYSLNÉ PROHLÁŠENÍ

Internetová stránka pod hlavičkou "Národně vzdělávací institut" - řídící se spíše duchem židovského Talmudu než Evangelia - si přisvojila téměř všechny naše materiály. Katolické čtenáře i pravou víru teprve hledající nebezpečně mate, když se tím naše křesťanská a antisemitská literatura (antisemitismem rozumíme zcela legitimní obranu křesťanství i všech národů před útoky talmudského i obecně protikřesťanského Židovstva) objevuje ve společnosti ateistických, nacistických a protikřesťanských knih, ve kterých je Mojžíš označován za židobolševika a svatý Pavel za pomateného epileptika. To není náš program. Proto považujeme za nezbytné prohlásit, že s pohrobky farizejského podvodu - protikřesťanského nacismu (který je stejným židovským podvodem jako je bolševismus či demokracie) - nemáme absolutně nic společného a že se od umístění našich materiálů na jejich internetové stránce jednoznačně distancujeme.Upozorňujeme čtenáře na druhá revidovaná vydání již zveřejněných následujících nesmírně důležitých děl!

Starší nezrevidované verze těchto děl doporučujeme pro lepší přehlednost odstranit z vašeho archivu.

Gougenot des Mousseaux; ŽID, JUDAISMUS A POŽIDOVŠŤOVÁNÍ KŘESŤANSKÝCH NÁRODŮ

Prof. Franz Spirago; ANTIKRIST - DŮSLEDNĚ PODLE UČENÍ TRADICE, PÍSMA SVATÉHO A SOUKROMÝCH ZJEVENÍ

Grigorij Bostunič; PRAVDA O SIONSKÝCH PROTOKOLECH

Johannes Rothkranz; MAASTRICHTSKÁ DOHODA - KONEČNÉ ŘEŠENÍ PRO EVROPU I. a II. díl

Hellmut Schramm; ŽIDOVSKÁ RITUÁLNÍ VRAŽDA - HISTORICKÁ STUDIE


 


                                 

LITERATURA

(komentář ke knize) Starý zákon - (Dr. Jan Hejčl, svazek 1 - 4) 1. díl stahuj

(komentář ke knize) Starý zákon - (Dr. Jan Hejčl, svazek 1 - 3) 2. díl stahuj

(komentář ke knize) Starý zákon - (Dr. Jan Hejčl) 3. díl stahuj

(komentář ke knize) Nový zákon - (Dr. Rudolf Col) stahuj

(komentář ke knize) Farář Augustin Navrátil; Čtení z Písma svatého Nového zákona - Zjevení svatého Jana Apoštola stahuj

                                 Komentář ke knize faráře Augustina Navrátila v PDF stahuj

(komentář ke knize) Johannes Rothkranz; Nadcházející diktatura humanity aneb Panství Antikrista stahuj

                                (1. díl, Chystaná světová diktatura v „The City of Man“)

(komentář ke knize) Johannes Rothkranz; Nadcházející diktatura humanity aneb Panství Antikrista stahuj

(2. díl, Světovládci temnot v akci)

(komentář ke knize) Johannes Rothkranz; Nadcházející diktatura humanity aneb Panství Antikrista stahuj

(3. díl, Sjednocená náboženství světa v protikřesťanském světovém státě)

(komentář ke knize) Erich Ludendorff; ELIMINACE ZEDNÁŘSTVA ODHALENÍM JEHO TAJEMSTVÍ stahuj

(komentář ke knize) Josef Filser; Odpad od víry v katolické církvi a potlačování svaté mešní oběti stahuj

(komentář ke knize) Alfredo kardinál Ottaviani a Antonio kardinál Bacci; Stručný kritický rozbor nového mešního řádu stahuj

(komentář ke knize) Miloslav Skácel; Církev po koncilu stahuj

(komentář ke knize) P. Václav Smolík C. SS. R.; O učení modernistů stahuj

(komentář ke knize) Johannes Rothkranz; Maastrichtská dohoda - konečné řešení pro Evropu I. díl stahuj

(komentář ke knize) Johannes Rothkranz; Maastrichtská dohoda - konečné řešení pro Evropu II. díl stahuj

(komentář ke knize) Johannes Rothkranz; ANO Evropě znamená NE Maastrichtu! stahuj

(komentář ke knize) Maurice Pinay; SPIKNUTÍ PROTI CÍRKVI stahuj

(komentář ke knize) Anonymus; Temno v Církvi stahuj

(komentář ke knize) Johannes Rothkranz; Kdo skutečně řídí islám? stahuj

(komentář ke knize) P. Curzio Nitoglia; Odkud pochází islám? stahuj

(komentář ke knize) Manfred Adler; Synové temnoty stahuj    

                                      (1. díl, Připravovaná světová vláda)

(komentář ke knize) Manfred Adler; Synové temnoty stahuj

                                      (2. díl, Světová velmoc sionismu)

(komentář ke knize) Manfred Adler; Synové temnoty stahuj

                                       (3. díl, Teologické temno)

(komentář ke knize) Helmut Friedlmayer; Bludná učení v novém světovém katechismu stahuj

                                 (Ničení víry protikřesťanskou gnosí)

(komentář ke knize) Helmut Friedlmayer; Ekumenický podvod aneb Kdo má užitek z ekumeny? stahuj

(komentář ke knize) Leon de Poncins; II. vatikánský koncil a židovská otázka stahuj

(komentář ke knize) Mary Ball Martínezová; Podvrácení katolické Církve stahuj

(komentář ke knize) Julio Meinvielle; Židovstvo v tajemství dějin stahuj

(komentář ke knize) Johannes Rothkranz; Věrnost papeži - svatá povinnost každého katolíka stahuj

(komentář ke knize) Johannes Rothkranz; Kříž zvítězí! Pozadí kampaně proti Kristovu Kříži stahuj

(komentář ke knize) Alain Kérizo; Fenomén UFO identifikován! stahuj

(komentář ke knize) Johannes Rothkranz; 666 číslo šelmy stahuj

(komentář ke knize) Oskar Schmitt; La Salette - velké poselství pro konec času stahuj

(komentář ke knize) Manfred Adler; "Třetí tajemství" Fatimy stahuj

(komentář ke knize) E. Michael Jones; Tajemství Medžugorji stahuj

(komentář ke knize) Johannes Rothkranz; Lži z Medžugorji stahuj

(komentář ke knize) Johann Andreas Eisenmenger; ODHALENÉ ŽIDOVSTVO stahuj

(komentář ke knize) Johannes Rothkranz; POZOR! VLCI V ROUŠE BERÁNČÍM stahuj

(komentář ke knize) Alfonso Carlos de Borbón; Celá pravda o OPUSU DEI stahuj

(komentář ke knize) Manfred Jacobs; Assisi a nové náboženství Jana Pavla II. stahuj

(komentář ke knize) Gougenot des Mousseaux; Žid, judaismus a požidovšťování křesťanských národů stahuj

(komentář ke knize) Anton Orel; Judaismus jako světodějný protiklad ke křesťanství stahuj

(komentář ke knize) Ingo Goldberg; Židovský mesianismus - Hlavní zdroj k likvidaci římsko-katolické Církve stahuj

(komentář ke knize) Dr. Joseph Anton Keller; Peklo existuje - Otřesná svědectví stahuj

(komentář ke knize) Prof. Franz Spirago; Antikrist - Důsledně podle učení tradice, Písma sv. a soukromích zjevení stahuj

(komentář ke knize) Hellmut Schramm; Židovská rituální vražda - Historická studie stahuj

(komentář ke knize) Athanasius Fern; Židovská morálka a mystérium krve stahuj

(komentář ke knize) Gerhard Utikal; Židovská rituální vražda - Nežidovské objasnění stahuj

(komentář ke knize) Christian Loge; Existují židovské rituální vraždy? - Probádání a psychol. objasnění hist. mater. stahuj

(komentář ke knize) Bernardin Freimut; Židovské krvavé vraždy od prvního výskytu v dějinách až po současnost stahuj

(komentář ke knize) Jan Rys; Hilsneriáda a TGM - Ke čtyřicátému výročí vražd polenských stahuj

(komentář ke knize) Dr. Jan Příhoda; T. G. Masaryk - studie vyvolencovy krycí legendy stahuj

(komentář ke knize) Dr. Jan Příhoda; Adolf Hitler - studie vyvolencovy krycí legendy stahuj

(komentář ke knize) Traian Romanescu; PÁNI A OTROCI 20. STOLETÍ - SVĚTOVÁ ŽIDOVSKÁ KONSPIRACE stahuj

(komentář ke knize) Libertas-Kolleg; Sammaëlova sedmá oběť aneb Zakošerování Íránu stahuj

(komentář ke knize) Ulrich Fleischhauer; PRAVÉ PROTOKOLY SIONSKÝCH MUDRCŮ stahuj

                                 (Znalecký posudek, vypracovaný z pověření soudního dvora č. V v Bernu)

(komentář ke knize) Dr. jur. Stephan Vász; Bernský politický proces ve věci Protokolů sionských mudrců stahuj

(komentář ke knize) Robert Helebrandt; Knížata zloby - Protokoly sionských mudrců stahuj

(komentář ke knize) Grigorij Bostunič; Pravda o sionských protokolech stahuj

(komentář ke knize) Wilhelm Meister; Kniha Židových provinění stahuj

(komentář ke knize) Alexandr Dugin; Velká válka kontinentů stahuj

(komentář ke knize) Osman Bey; Dobytí světa Židy stahuj

(komentář ke knize) Miroslav Dolejší; ANALÝZA 17. LISTOPADU 1989 stahuj

(komentář ke knize) MÝTUS O ODSTRANĚNÍ KOMUNISMU "SOLIDARITOU" stahuj

(komentář ke knize) Arno Schickedanz; Společenský parazitismus v životě národů stahuj

(komentář ke knize) Alfred Rosenberg; Hrobaři Ruska stahuj

(komentář ke knize) K judaismu v Rusku - Soubor statí stahuj

(komentář ke knize) Rakovského protokoly stahuj  

(komentář ke knize) Theodor von Winberg; Křížová cesta Ruska stahuj

(komentář ke knize) Robin de Ruiter; Třináct satanských pokrevních dynastií - Příčina tolika bídy a zla ve světě I. díl stahuj

(komentář ke knize) Robin de Ruiter; Třináct satanských pokrevních dynastií - Konec svobody národů se blíží II. díl stahuj

(komentář ke knize) Farář dr. Josef Deckert; Může být katolík antisemitou? stahuj

(komentář ke knize) Prof. dr. August Rohling; Polemika a lidské oběti rabinismu stahuj

(komentář ke knize) Farář Gaston Ritter; Židovstvo a stín Antikrista - Pohled za kulisy světové politické scény stahuj

(komentář ke knize) Jaromír Hejna; Svět v pasti ŽIDOSLOV aneb současnost bez budoucnosti stahuj

(komentář ke knize) Vyd. Johannes Rothkranz; Židovská otázka v Evropě stahuj

                                  (Série článků římského jezuitského časopisu „La Civiltà Cattolica“ z roku 1890)

(komentář ke knize) Vyd. Alexej Fjodorovič Pavlov; ŽIDOVSKÁ NEVYHLÁŠENÁ VÁLKA LIDSTVU stahuj

(komentář ke knize) Manfred Jacobs; Talmudismus arcinepřítel lidstva - Židovství versus křesťanství Díl 1 stahuj

(komentář ke knize) Manfred Jacobs; Talmudismus arcinepřítel lidstva - Židovstvo, zednářstvo, světová vláda Díl 2 stahuj

(komentář ke knize) Jaroslav Voříšek; Pražský politický proces 1994 ve věci Týdeníku Politika stahuj

(komentář ke knize) Johannes Rothkranz; Dialektický sled papežů posledních 100 let stahuj

                                       (Analýza židovsko-zednářské strategie proti katolické Církvi)

(komentář ke knize) Johannes Rothkranz; Jsou nové svátosti ještě platné? stahuj

(komentář ke knize) Johannes Rothkranz; Sedisvakance vyvrácena? Odpověď na nezpůsobilou kritiku P. Gérarda Mury stahuj

(komentář ke knize) Malý přehled velkého spiknutí - Zároveň ospravedlnění vydavat. programu "Pro Fide Catholica" stahuj

(komentář ke knize) Johannes Rothkranz; Falešní bratři stahuj

                                 (Jak marrani a další judaizující sabotují zbytek pravé katolické Církve)

(komentář ke knize) Dr. Friedrich Wichtl; Zednářské vraždy - Pozoruhodná odhalení! stahuj


(komentář ke knize) Johannes Rothkranz; 44 rozšiřovaných bludů o Židovstvu stahuj


(komentář ke knize) Johannes Rothkranz; Satanovo desatero - Boj papežství proti zednářstvu a lidským právům I. díl stahuj


(komentář ke knize) Johannes Rothkranz; Satanovo desatero - Boj papežství proti zednářstvu a lidským právům II. díl stahuj


(komentář ke knize) Eduard Drumont; ŽIDOVSKÁ FRANCIE I. DÍL stahuj


(komentář ke knize) Eduard Drumont; ŽIDOVSKÁ FRANCIE II. DÍL stahuj


(komentář ke knize) Johannes Rothkranz; Rozval křesťanského Západu stahuj


(komentář ke knize) Jaroslav Voříšek / Michal Bartovič; Stručný nástin gigantického židovsko-zednářského komplotu stahuj


(komentář ke knize) Johannes Rothkranz; K čemu vlastně slouží "válka proti terorismu"? stahuj


(komentář ke knize) Pozor kyvadlo! - Prazvláštní umění stahuj

ČLÁNKY

(komentář k článku) Kdo je Jörg Haider? stahuj

(komentář k článku) "Teoreticky" o protikřesťanském spiknutí stahuj

(komentář k článku) Plán "Assisi" z roku 1920 stahuj

(komentář k článku) Židovláda v Polsku - Polsko: Podivuhodné znovuobjevení se ztracených stahuj

(komentář k článku) Předstíraný atentát na papeže stahuj

(komentář k článku) Jak staré je tvé náboženství? stahuj

(komentář k článku) Co je pravda? stahuj

(komentář k článku) Polský stát pod nadvládou židovské menšiny - Polsko s Davidovou hvězdou v pozadí stahuj

(komentář k článku) Zrod Československa pod egidou Židů - 28. říjen 1918 je největším ponížením Čechů a Slováků stahuj

(komentář k článku) Epilog dějin lidstva stahuj

(komentář k článku) Vylosovaným zločincem je... stahuj

(komentář k článku) Efod Pavla VI. - Jak novodobý 2. zdánlivý papež dával i veřejně najevo své protikř. smýšlení stahuj

(komentář k článku) Slovo o "slovech" stahuj

(komentář k článku) Otevřená informace o vzniku SPR-RSČ, jejího poslání a úsilí M. Sládka o vstup do zednářské lóže

                                       při svém pobytu v USA, jakož i údaje o židovsko-zednářské moci v České republice stahuj


PAPEŽSKÉ DOKUMENTY

(komentář k papežskému dokumentu) DECET ROMANUM PONTIFICEM - Bulla Lva X. (Exkom. Martina Luthera) stahuj

(komentář k papežskému dokumentu) CUM EX APOSTOLATUS OFFICIO - Bulla Pavla IV. (O ztrátě úřadů heretiků) stahuj

(komentář k papežskému dokumentu) QUO PRIMUM - Bulla sv. Pia V. (O celeb. mše svaté podle tridentského misálu) stahuj

(komentář k papežskému dokumentu) IN EMINENTI - Bulla Klementa XII. (Odsouzení zednářů) stahuj

(komentář k papežskému dokumentu) HUMANUM GENUS - Encyklika Lva XIII. (Odsouzení zednářů) stahuj

(komentář k papežskému dokumentu) IMMORTALE DEI - Encyklika Lva XIII. (O křesťanském státním zřízení..) stahuj

(komentář k papežskému dokumentu) PASCENDI DOMINICI GREGIS - Encyklika sv. Pia X. (O modernismu) stahuj

(komentář k papežskému dokumentu) LAMENTABILI - Dekret sv. Pia X. (Zavrhující bludné teze modernistů) stahuj

(komentář k papežskému dokumentu) PŘÍSAHA PROTIMODERNISTICKÁ - Zavedená sv. Piem X. stahuj


SEDISVAKANCE

(komentář k deklaraci o sedisvakanci) Deklarace Petra Martina Ngo-Dinh-Thuc, arcibiskupa z Hue ve Vietnamu stahuj


DOKUMENTÁRNÍ SNÍMKY

(komentář k dokumentárnímu snímku) Pravověrná latinská tridentská mše, celebrovaná v klášteře stahuj

(komentář k dokumentárnímu snímku) Židovská rituální porážka dobytka stahuj

(komentář k dokumentárnímu snímku) OPUS DEI - Escrivá v Caracasu 14. 2. 1975 stahuj

(komentář k dokumentárnímu snímku) FORCES OCCULTES (Okultní síly - zednáři) - francouzský film 1943 stahuj

                                                               Komentář k filmu FORCES OCCULTES v PDF stahuj

(komentář k dokumentárnímu snímku) Jud Süß (Žid Süß) - německý film 1940 stahuj

                                                               Komentář k filmu Jud Süß v PDF stahuj

(komentář k dokumentárnímu snímku) Тайные обществa (Tajné společnosti - zednáři) - ruský dok. film stahuj

                                                               Komentář k filmu Тайные обществa v PDF stahuj

(komentář k dokumentárnímu snímku) Komplot proti Bohu - přednáška katolického spisovatele Johana Livernette stahuj